Algemene voorwaarden Matthijs Mulder Schilderwerken
Deze algemene voorwaarden zijn tot stand gekomen per 01-02-2018 en zijn van
toepassing op alle tussen opdrachtgever en ondernemer gesloten overeenkomsten en op
ieder door de ondernemer gedaan aanbod.

 

INHOUDSOPGAVE:

 

ARTIKEL 1 Definities
ARTIKEL 2 Werkingssfeer
ARTIKEL 3 Aanbod
ARTIKEL 4 Totstandkoming van de overeenkomst
ARTIKEL 5 Verplichtingen van de ondernemer
ARTIKEL 6 Verplichtingen van de opdrachtgever
ARTIKEL 7 Meer- en minderwerk en prijswijzigingen
ARTIKEL 8 Overmacht
ARTIKEL 9 Oplevering
ARTIKEL 10 Herstel van gebreken
ARTIKEL 11 Zekerheid
ARTIKEL 12 Betaling in termijnen
ARTIKEL 13 Voortijdige beëindiging
ARTIKEL 14 De eindafrekening
ARTIKEL 15 Niet nakoming van de betalingsverplichting
ARTIKEL 16 Eigendom van tekeningen en ontwerpen en dergelijke
ARTIKEL 17 Garantie
ARTIKEL 18 Aansprakelijkheid
ARTIKEL 19 Geschillen
ARTIKEL 20 Nederlands Recht
ARTIKEL 21 Slotbepaling

 

ARTIKEL 1 –DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtgever: natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of
bedrijf, dan wel de natuurlijke of rechtspersoon, wel
handelende in de uitoefening van beroep of bedrijf, die een overeenkomst sluit met de
ondernemer.
Ondernemer: Matthijs Mulder Schilderwerken.
Werk: het totaal van de tussen opdrachtgever en ondernemer overeengekomen
werkzaamheden en de daarbij door de ondernemer
geleverde materialen.

 

ARTIKEL 2 – WERKINGSSFEER
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle prijsaanbiedingen en
overeenkomsten tussen ondernemer en opdrachtgever.

 

ARTIKEL 3 – AANBOD
1. Het aanbod voor werk wordt schriftelijk gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden
dit onmogelijk maken.
2. Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende
dertig dagen na ontvangst.
3. Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te
leveren materialen die voldoende gedetailleerd is om
een goede beoordeling van het aanbod door de opdrachtgever mogelijk te maken.
4. Het aanbod geeft inzicht in de prijs van de materialen en in de prijsvorming die zal
worden gehanteerd: aanneming, richtprijs of regie.
a. Bij de prijsvormingsmethode “aanneming” komen partijen een vast bedrag
(aanneemsom) overeen waarvoor het werk zal worden
verricht;
b. Bij de prijsvormingsmethode “richtprijs” doet de ondernemer een zo nauwkeurig
mogelijke schatting van de kosten van het werk;
c. Bij de prijsvormingsmethode “regie” geeft de ondernemer een zo nauwkeurig
mogelijke inschatting van de prijsfactoren (onder andere
uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde materialen).
5. Het aanbod vermeldt de betalingswijze.
6. Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.
7. Het aanbod kan ook rechtsgeldig langs elektronische weg worden gedaan.

 

ARTIKEL 4 – TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van het aanbod door de
opdrachtgever. De aanvaarding kan ook
rechtsgeldig langs elektronische weg plaatsvinden.

 

ARTIKEL 5 – VERPLICHTINGEN VAN DE ONDERNEMER
1. De ondernemer zal het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de
overeenkomst uitvoeren. De werkzaamheden worden
verricht binnen de normale werktijden, tenzij anders overeengekomen.
2. De ondernemer neemt bij uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde
voorschriften in acht zoals deze van kracht zijn of
zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.
3. De ondernemer is verplicht de opdrachtgever te wijzen op:
-onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;
-kenbare gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
-gebreken in, of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de
opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld;
-onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden, waaronder het werken op een
ondeugdelijke ondergrond.
4. De ondernemer draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door ter zake
deskundige personen.

 

ARTIKEL 6 – VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER
1. De opdrachtgever stelt de ondernemer in de gelegenheid het werk te verrichten.
2. De opdrachtgever zorgt er voor dat de ondernemer tijdig kan beschikken over de voor
het werk benodigde goedkeuringen (zoals
vergunningen en dergelijke) en de voor het werk noodzakelijk te verschaffen gegevens.
3. De opdrachtgever verschaft de ondernemer de hem ter beschikking staande
aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het
werk benodigde energie en water. De kosten van elektriciteit, gas en water komen voor
rekening van de opdrachtgever.
4. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren
werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van de
ondernemer behoren zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het
werk daardoor geen vertraging ondervindt. Indien
niettemin vertraging ontstaat, dient de opdrachtgever de ondernemer daarvan tijdig in
kennis te stellen.
5. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door
omstandigheden, als bedoeld in het voorgaande lid, dient de
opdrachtgever de daarmee verband houdende schade en kosten aan de ondernemer te
vergoeden, indien deze omstandigheden hem
kunnen worden toegerekend.
6. De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
-onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
-onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;
-gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
-gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn
gesteld.
Dit doet niet af aan de plicht van de ondernemer om de opdrachtgever te waarschuwen
op grond van artikel 5 lid 3 van deze algemene
voorwaarden.

 

ARTIKEL 7 – MEER- EN MINDERWERK, PRIJSWIJZIGINGEN EN
KOSTENOVERSCHRIJDING
1. Bij de prijsvormingsmethode aanneming of richtprijs kan de opdrachtgever nadat de
overeenkomst is gesloten, in overeenstemming met
de prijsvormingsmethode zonder dat een aparte overeenkomst wordt gesloten meer- of
minderwerk opdragen, mits het saldo van de
daaruit voortvloeiende verrekeningen niet meer bedraagt dan 10% van de prijs van het
werk.
2. Meer- of minderwerk voor een totaal bedrag hoger dan 10% van de prijs van het werk
wordt behoudens spoedeisende omstandigheden
vooraf schriftelijk overeen gekomen.
3. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostenverhogende omstandigheden
ontstaan of aan het licht komen, die niet aan de
ondernemer kunnen worden toegerekend en waarmee hij bij het bepalen van de prijs
geen rekening hoefde te houden, is de ondernemer
in het geval van het hanteren van de prijsvormingsmethodes “aanneming” en “richtprijs”
gerechtigd de overeengekomen prijs geheel of
gedeeltelijk aan de kostenverhoging aan te passen.
4. Bij de prijsvormingsmethode “richtprijs” zal de geschatte richtprijs met maximaal 10
% mogen worden overschreden, indien de kosten
van het werk hoger blijken uit te vallen. Indien de ondernemer de opdrachtgever zo
tijdig mogelijk waarschuwt voor de waarschijnlijkheid
van een verdere overschrijding dan met 10 % van de geschatte richtprijs, zodat de
opdrachtgever de gelegenheid heeft het werk alsnog te
beperken of te vereenvoudigen, mag de geschatte richtprijs ook met meer dan 10 %
worden overschreden. Deze uitgangspunten gelden
ook bij de prijsvormingsmethode “aanneming”, indien en voor zover de aanneemsom
afhankelijk is gesteld van de bij de overeenkomst
geschatte tijdsduur voor de uitvoering van het werk.
5. Op stelposten zijn de in lid 4 van dit artikel benoemde beperkingen inzake
overschrijdingen niet van toepassing, ongeacht welke
prijsvormingsmethode is gehanteerd.

 

ARTIKEL 8 – OVERMACHT
1. Wordt de uitvoering van het werk voor één van de partijen blijvend onmogelijk door
een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend,
dan is de wederpartij gerechtigd de uitvoering van het werk te (doen) beëindigen tegen
een vergoeding aan de andere partij van de in
redelijkheid gemaakte kosten.
2. Indien de overmachtssituatie ertoe leidt dat één der partijen zijn verplichtingen uit de
overeenkomst opschort, is de wederpartij voor die
periode ook ontheven van zijn verplichtingen.

ARTIKEL 9 – OPLEVERING
1. Wanneer partijen een vaste datum van oplevering zijn overeen gekomen, wordt het
werk op deze datum opgeleverd. Wanneer partijen
een vermoedelijke datum van oplevering zijn overeen gekomen, wordt het werk op, of
omstreeks deze datum opgeleverd.
2. Het werk is opgeleverd wanneer de ondernemer aan de opdrachtgever heeft
meegedeeld dat het werk voltooid is en deze het werk
heeft aanvaard.
3. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:
-indien de ondernemer aan de opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk voltooid
is en de opdrachtgever vervolgens het werk niet
binnen een redelijke termijn van 14 dagen expliciet heeft aanvaard (dan wel onder
aanwijzing van de gebreken weigert): in dat geval wordt
de opdrachtgever geacht het werk stilzwijgend te hebben aanvaard.
-wanneer de opdrachtgever het object waaraan het werk is verricht weer in gebruik
neemt, met dien verstande, dat door in gebruik
neming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd,
tenzij aan in gebruik neming verbonden gevolg
(oplevering) redelijkerwijs niet gerechtvaardigd is.

 

ARTIKEL 10 – HERSTEL VAN GEBREKEN
1. Indien het werk na oplevering gebreken vertoont waarvoor de ondernemer
aansprakelijk is, moet de opdrachtgever de ondernemer de
gelegenheid geven de gebreken binnen een redelijke termijn te herstellen.
2. De opdrachtgever kan herstel van de gebreken niet van de ondernemer verlangen,
indien de kosten van herstel in geen verhouding
zouden staan tot het belang van de opdrachtgever bij herstel in plaats van
schadevergoeding. In een dergelijk geval dient de opdrachtgever
genoegen te nemen met schadevergoeding.

 

ARTIKEL 11 – ZEKERHEID
1. De ondernemer kan bij het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen van de
opdrachtgever.
2. De ondernemer kan na het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen, indien
hij goede grond heeft te vrezen dat de
opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet zal nakomen. Indien en zolang de
opdrachtgever in dit geval weigert of niet in staat is
zekerheid te stellen, is de ondernemer gerechtigd de uitvoering van het werk te
onderbreken, voor zover dit redelijkerwijs gerechtvaardigd
is.

 

ARTIKEL 12 – BETALING IN TERMIJNEN
1. Partijen kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid
met de voortgang van het werk. Betaling dient in
dat geval plaats te vinden uiterlijk twee weken na ontvangst van de rekening.
2. Indien betaling in termijnen is overeen gekomen en de ondernemer zijn verplichting
ter zake van de voortzetting van het werk niet na
komt, heeft de opdrachtgever de bevoegdheid de betaling van een termijn op te
schorten.

 

ARTIKEL 13 – VOORTIJDIGE BEËINDIGING
1. De overeenkomst kan wegens verwijtbaar tekort schieten in de nakoming van de
overeenkomst door de ene partij, tussentijds
uitsluitend per aangetekend schrijven en wel met vermelding van de reden van de
beëindiging, worden opgezegd door de andere partij.
2. Bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de opdrachtgever zonder dat
er sprake is van verwijtbaar tekortschieten in de
nakoming van de overeenkomst door de ondernemer en bij tussentijdse beëindiging
door de ondernemer wegens verwijtbaar tekort
schieten van de opdrachtgever, is de opdrachtgever verplicht om de ondernemer te
betalen:
-de voor het gehele werk geldende prijs, verminderd met de besparingen die voor de
ondernemer uit de opzegging voortvloeien, tegen
aflevering door de ondernemer van het reeds voltooide werk;
-bij gebreke van een aanneemsom, 125 % van de gefactureerde en/of te factureren
werkzaamheden die ten tijde van de beëindiging reeds
waren uitgevoerd.
3. Bovenstaande laat onverlet het recht van de ondernemer om de volledige
schadevergoeding te vorderen.

 

ARTIKEL 14 – DE EINDAFREKENING
1. Binnen een termijn van 14 dagen na de oplevering dient de ondernemer bij de
opdrachtgever de eindafrekening in.
2. De eindafrekening geeft een duidelijke omschrijving van eventuele eerder betaalde
termijnen, uitgesplitst naar de oorspronkelijke
opdracht, en van het eventueel opgedragen meer- en/of minderwerk.
3. Bij de prijsvormingsmethode richtprijs mag de overeengekomen richtprijs met niet
meer dan 10% worden overschreden, behoudens
meerwerk, met inachtneming van het bepaalde artikel 7. De reden van een eventuele
overschrijding van de richtprijs dient uit de
specificatie duidelijk te blijken.
4. Betaling van de eindafrekening vindt plaats binnen 14 dagen na ontvangst van de
eindafrekening.

 

ARTIKEL 15 – NIET NAKOMING VAN DE BETALINGSVERPLICHTING
1. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, wordt hij geacht zonder nadere in gebreke
stelling in verzuim te zijn. Niettemin zendt de
ondernemer na het verstrijken van de betalingstermijn als bedoeld in artikel 12 lid 1 en
artikel 14 lid 4 één betalingsherinnering, waarin hij
de opdrachtgever op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen twee
weken na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.
2. Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan de ondernemer rente in rekening
brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn als
bedoeld in artikel 12 lid 1 en artikel 14 lid 4 tot de dag van ontvangst van het
verschuldigde bedrag. Deze rente is gelijk aan de wettelijke
rente in gevolge artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek.
3. De ondernemer is na verloop van de in lid 1 bedoelde termijn van twee weken
bevoegd zonder nadere in gebreke stelling tot invordering
over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Indien de ondernemer hier toe over
gaat, zijn de daaraan verbonden
buitengerechtelijke kosten naar redelijkheid voor rekening van de opdrachtgever.
4. Indien de opdrachtgever met de betaling van een termijn als bedoeld in artikel 12 in
gebreke blijft, is de ondernemer gerechtigd het
werk stil te leggen, mits hij de opdrachtgever schriftelijke in gebreke heeft gesteld en
één week is verlopen na ontvangst van de in gebreke
stelling. Het in de vorige zin bepaalde laat het recht van de ondernemer op vergoeding
van kosten, schade en rente onverlet.
5. De ondernemer blijft eigenaar van nog niet verwerkte materialen, tot dat de
opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

 

ARTIKEL 16 – EIGENDOM VAN TEKENINGEN EN ONTWERPEN EN DERGELIJKE
1. De door of vanwege de ondernemer verstrekte ontwerpen, afbeeldingen,
omschrijvingen, tekeningen, modellen, begrotingen, en
calculaties en dergelijke waarvan de ondernemer zich het eigendom wenst voor te
behouden, blijven in zijn eigendom.
2. Alle met betrekking tot ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen,
modellen en dergelijke gevestigde rechten
(auteursrechten, modelrechten en dergelijke) worden voorbehouden en dienen te
worden geëerbiedigd.

 

ARTIKEL 17 – GARANTIE
1. De ondernemer garandeert dat eventuele gebreken in het werk na oplevering,
gedurende de hierna te noemen perioden, kosteloos
zullen worden verholpen, tenzij hij aantoont dat het gebrek geen verband houdt met het
werk. Het voorgaande laat onverlet dat de
ondernemer ook na de genoemde perioden voor eventuele gebreken in het werk
aansprakelijk kan blijven op grond van de wet.
2. De ondernemer en de opdrachtgever kunnen schriftelijk overeenkomen dat de
garantie voorwaarden zoals in deze
leveringsvoorwaarden vermeld, niet van toepassing zijn op het werk, dat is
aangenomen. Het staat de ondernemer vrij om samen met de
opdrachtgever andere bindende afspraken over de garantie voorwaarden te maken.
Deze overeen gekomen garantie afspraken dienen in
het aanbod of anderszins schriftelijk vermeld te worden.

Garantie buiten schilderwerk
1. De ondernemer garandeert dat het uitgevoerde buiten schilderwerk:
-voldoende bescherming zal bieden tegen aantasting door weersinvloeden;
-voldoende bescherming zal bieden doordat het toegepaste verfsysteem aan de
ondergrond gehecht zal blijven en niet op een voor de
ondergrond schadelijke wijze zal verweren;
-wordt aangebracht met behulp van het correct applicatiesysteem en/of materialen
volgens de voorschriften van de fabrikant.
2. De garantie wordt gegeven op het uitgevoerde buitenschilderwerk voor een periode
die aangegeven staat in het desbetreffende garantiecertificaat, dan wel voor de periode die in afwijking daarvan tussen partijen
wordt overeengekomen.

Garantie binnen schilderwerk
1. De ondernemer garandeert dat het uitgevoerde binnen schilderwerk:
-voldoende bescherming zal bieden doordat het toegepaste verfsysteem aan de
ondergrond gehecht zal blijven en niet op een voor de
ondergrond schadelijke wijze zal verweren;
-wordt aangebracht met behulp van het correcte applicatiesysteem en/of materialen
volgens de voorschriften van de fabrikant.
2. De garantie wordt gegeven voor een periode die aangegeven staat in het desbetreffende garantiecertificaat, dan wel voor de
periode die in afwijking daarvan tussen partijen wordt overeengekomen.

Garantie glas zetten
1. De ondernemer garandeert dat het isolerende dubbelglas wordt geplaatst volgens de
van toepassing zijnde normen en praktijk
richtlijnen. Uitsluitend geldt de door de fabrikant gegeven garantie op het isolerende
dubbelglas.
2. Buiten de garantie vallen:
-mechanische breuk;
-thermische breuk, bijvoorbeeld door plaatselijke opwarming, welke veroorzaakt kan
worden door gedeeltelijk beplakken, beschilderen
van het glas, te dicht tegen het glas geplaatste verwarming en/of hangende zonwering,
condensvorming aan de kamer- of buitenzijde van
het glas, interferentie verkleuring als gevolg van gelijke glasdikte.

Garantie behangen
1. De ondernemer garandeert dat het behang en/of wandbekleding op een correcte
wijze op de wand wordt aangebracht, alsmede dat de
daarvoor geldende fabrieksvoorschriften daarbij in acht worden genomen.

 

ARTIKEL 18 – AANSPRAKELIJKHEID
1. De ondernemer is jegens de opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die
het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare
tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.
2. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat volgens de
aansprakelijkheidsverzekeraar van de ondernemer voor het betreffende
geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door de ondernemer uit hoofde
van de verzekering te dragen eigen risico.
3. Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar van de
ondernemer niet tot uitkering overgaat, is de
aansprakelijkheid van de ondernemer beperkt tot een bedrag ter hoogte van de totale
financiële verplichtingen van de opdrachtgever
jegens de ondernemer op basis van de overeenkomst, uitgaande van volledige voltooiing
van het werk.
4. Aansprakelijkheid voor bij de opdrachtgever, handelende in de uitoefening van
beroep of bedrijf, of derden ontstane bedrijfs-, indirecte
of gevolgschade, wordt uitgesloten.
5. De aansprakelijkheid van de ondernemer vervalt indien de opdrachtgever niet binnen
een jaar na het ontstaan van de schade, dan wel
het redelijkerwijs bekend raken met de schade, de ondernemer aansprakelijk stelt.

 

ARTIKEL 19 – GESCHILLEN
Alle geschillen, voortvloeiende uit een aanbod van de ondernemer aan de (potentiële)
opdrachtgever of een overeenkomst tussen de
ondernemer en de opdrachtgever, waaromtrent partijen in onderling overleg geen
minnelijke oplossing weten te bereiken, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Limburg.

 

ARTIKEL 20 – NEDERLANDS RECHT
Alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn
onderworpen aan het Nederlands Recht.

 

ARTIKEL 21 – SLOTBEPALING
Indien één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden worden vernietigd of
nietig worden verklaard heeft dat geen invloed op de
geldigheid van de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden.